Kancelaria Adwokacka Adwokat Marty Dubel w Jastrzębiu - Zdroju prowadzi następujące sprawy z zakresu prawa karnego:

  • obrona w sprawach karnych, wykroczeniowych i karnoskarbowych,
  • obrona skazanego w postępowaniu wykonawczym (odroczenie wykonania kary, wnioski o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności, wnioski o warunkowe przedterminowe zwolnienie, wnioski o warunkowe zawieszenie wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności, wnioski o zatarcie skazania),
  • reprezentacja pokrzywdzonego w toku postępowania przygotowawczego (udział w czynnościach postępowania, zażalenia na decyzje wydawane przez organy postępowania przygotowawczego),
  • reprezentacja interesów oskarżyciela posiłkowego w toku postępowania sądowego (sporządzanie subsydiarnych aktów oskarżenia, udział w postępowaniu jurysdykcyjnym, zgłoszenie wniosku o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem, inne wnioski mające na celu ochronę  interesu pokrzywdzonego),
  • reprezentacja interesów oskarżyciela prywatnego w toku postępowania sądowego (wniesienie prywatnego aktu oskarżenia, wzajemny akt oskarżenia, reprezentacja w toku postępowania).

Serdecznie zapraszam do współpracy!

 

fb icon 325x325