Kancelaria Adwokacka Adwokat Marty Dubel w Jastrzębiu - Zdroju zapewnia pomoc przy następujących zagadnieniach z zakresu prawa pracy:

 • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę,
 • opracowywanie regulaminów pracy i wynagradzania,
 • sporządzanie  umów o zakazie konkurencji,
 • doradztwo w sprawach z zakresu prawa pracy,
 • reprezentacja przed ZUS i sądami w sprawach związanych z ubezpieczeniami społecznymi,
 • reprezentacja w sprawach o rentę, emeryturę i innego rodzaju świadczenia wypłacane przez ZUS,
 • reprezentowanie klientów w następujących sprawach pracowniczych:
 1. o zapłatę zaległych wynagrodzeń, odpraw, dodatków z tytułu pracy w porze nocnej, wynagrodzeń z tytułu godzin nadliczbowych,
 2. o ustalenie prawa do premii,
 3. o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w związku z wypadkiem przy pracy,
 4. o zapłatę renty uzupełniającej z tytułu wypadku przy pracy,
 5. dotyczących naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu (z tytułu dyskryminacji w pracy),
 6. o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w wyniku stosowania mobbingu,
 7. dotyczących kar porządkowych,
 8. o uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy,
 9. o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 10. o nawiązanie stosunku pracy (o ponowne zatrudnienie, np. z powodu tymczasowego aresztowania),
 11. o nawiązanie stosunku pracy w wykonaniu umowy przyrzeczonej (przedwstępnej),
 12. o wygaśnięcie stosunku pracy,
 13. o rozwiązanie stosunku pracy,
 14. o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy,
 15. o przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy,
 16. o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy,
 17. dotyczących świadectwa pracy (sprostowanie świadectwa pracy, o zapłatę odszkodowania z tytułu niewydania świadectwa pracy w terminie),
 18. o ustalenie prawa do urlopu wypoczynkowego i zobowiązanie pracodawcy do udzielenia zaległego urlopu wypoczynkowego,
 19. o ustalenie ugody zawartej z pracownikiem lub pracodawcą za nieważną,
 20. o uznanie za bezskuteczne oświadczenia woli w sprawach pracowniczych złożonego pod wpływem błędu,
 21. o dopuszczenie do pracy po urlopie wychowawczym lub po zakończonym zwolnieniu lekarskim,
 22. o zapłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
 23. o zwrot kosztów z tytułu odwołania z urlopu,
 24. o zwrot nadpłaconego wynagrodzenia,
 25. o odszkodowanie związane z odpowiedzialnością materialną pracownika za mienie powierzone lub odszkodowanie za inną szkodę wyrządzoną pracodawcy, w tym w mieniu zakładu,
 26. o odszkodowanie z tytułu naruszenia umowy o zakazie konkurencji,
 27. o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej osobie trzeciej z winy pracownika.

 

fb icon 325x325